Školní poradenské pracoviště

Preventivní programy školy

Minimální preventivní program - zde
 

Činnost školního poradenského pracoviště MŠ a ZŠ Ostopovice zajišťují

Mgr. Gabriela Waldhansová – výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog
telefon: +420 773 938 064
e-mail: waldhansova@zsostopovice.cz
úřední hodiny - dle telefonické, mailové domluvy

 

Bc. Barbora Šiková – koordinátor inkluze pro MŠ, školní speciální pedagog
e-mail: sikova@zsostopovice.cz
úřední hodiny - dle telefonické, mailové domluvy

 

Mgr. David Vaněk – školní psycholog (externí pracovník)
e-mail: davanek@centrum.cz

 

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Výchovný poradce

• Výchovný poradce plní úkoly pedagogicko-psychologického poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání přímo na škole.
• Vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost. Doporučuje vyšetření žáků školní diagnostickou baterií testů, případně vyšetření v PPP nebo SPC.
• Pomáhá učitelům při zpracování podkladů pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření, při tvorbě IVP (Individuálního vzdělávacího plánu) a PLPP (Plánu pedagogické podpory).
• Poskytuje poradenskou činnost rodičům dětí, které mají výchovné či vzdělávací obtíže.

 

Školní speciální pedagog

• Provádí testování školní diagnostikou baterií u žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost. Ověřuje připravenost na školní docházku, úroveň čtení, psaní i matematických schopností a dovedností.
• Zjištěná data ze standardizovaného testu se pak stávají podkladem pro stanovení podpůrných opatření, zejména pro tvorbu PLPP (Plánu pedagogické podpory).

 

Školní metodik prevence

• Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Vyhledává problémové projevy chování u jednotlivých žáků i v žákovských kolektivech.
• Poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště.
• Napomáhání kolegům při strategii řešení konkrétních případů šikany a dalších sociálně patologických jevů. Spolupracuje s jinými institucemi.
• Koordinuje tvorbu, realizaci a zhodnocení Minimálního preventivního programu, který je podrobně k dispozici rodičům i veřejnosti na webových stránkách školy.

 

Školní psycholog
• Školní psycholog se zaměřuje na preventivní práci ve třídě. Podporuje spolupráci třídy a třídního učitele. Dle potřeby poskytuje individuální konzultaci žákům v osobních problémech.
• Poskytuje individuální konzultace pedagogickým pracovníkům v oblasti výchovy a vzdělávání.
• Konzultuje se zákonnými zástupci výukové a výchovné problémy žáků.
Spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

Password:

Password: