Naše škola - historie a současnost

Školní výuka v Ostopovicích má více jak dvousetletou tradici. Školu zřídila tehdejší majitelka troubského panství slečna Marie Cecílie ze Seckenbergů v roce 1796. Původní školní budova stála na stejném místě co nynější, byla však malá jednotřídní se světnicí a komorou pro učitele. Byla kryta slámou. V letech 1868 a 1869 proběhly rozsáhlé reformy rakouského školství a jedním z jejich důsledků byla přestavba zdejší školy. Protože původní školní budova byla malá, úplně sešlá a naprosto nevyhovující, byla v roce 1870 vystavěna nová jednotřídní škola, ke které patřil i prostornější byt pro učitele a školní zahrada. Velký počet žáků, který se pohyboval kolem sta, si vyžádal přístavbu další třídy (dnešní vyšší školní budova blíže k hostinci).

Od 1. září 1897 se z jednotřídní školy stala škola dvojtřídní. Úpravou bytu učitele v letech 1970-71 vznikla třetí třída. Po dostavbě mateřské školy v roce 1985 získala zde škola další třídu. Rovněž byla vystavěna školní jídelna, provedena plynofikace školy a upraveny prostory kolem obou škol, vznikl tak pěkný školní areál. V roce 1999 byla z jedné třídy zřízena pošta a škola se stala opět trojtřídní se samostatnou třídou pro školní družinu, která vznikla v nové budově MŠ. V roce 2010 a 2011 proběhla nákladná rekonstrukce budovy školky a školy ve dvoře areálu. V opravené budově je přízemí vyhrazené pro MŠ, 1. a 2. NP pro ZŠ. Školní jídelna je v původní přízemní budově. Stará budova školy je využívána mateřskou školou, mateřským centrem, dalšími organizacemi. Je zde kancelář vedoucí kuchyně.

 

 

 

Od října 2010 do srpna 2011 proběhla nákladná rekonstrukce jedné z budov naší organizace.

            

Historie budovy

Výstavba školky na zahradě školy byla zahájena koncem 70. let 20. století a školka měla být postavena v akci Z formou betonového skeletu. Pro nedostatečný počet brigádníků převzaly stavbu Pozemní stavby Brno. Budova byla dokončena na podzim 1985. Již krátce po zahájení provozu se v nové budově mateřské školy projevily velké problémy. Pokračovaly potíže se spodní vodou, které se objevily už při stavbě budovy. Dále vyvstaly problémy s nedobře provedenou izolací rovné střechy a do školy zatékalo. I přes nákladné opravy problémy přetrvávaly až do r. 1994, kdy byla provedena generální oprava střechy novou metodou. Již krátce po uvedení mateřské školy do provozu se projevila v prostoru kuchyně MŠ tak zvaná „skrytá závada“ na stavbě. Na stěnách se objevily trhliny, které se neustále zvětšovaly. Odborným průzkumem bylo později zjištěno, že základy byly stavěny na nedostatečně zhutnělé zemině a jejich klesáním vzniklo narušování zdiva. Škvíra ve stěně byla široká až 20 cm. Později v budově sídlila školní kuchyně, 2 třídy MŠ a 2 třídy ZŠ.
V roce 2007 se rozhodlo zastupitelstvo Ostopovic pro rekonstrukci budovy. Hrozilo uzavření provozu z bezpečnostních důvodů.

 

Projekt

V roce 2008 vybrala obec dodavatele na vypracování projektové dokumentace - firmu Ing. arch. Zdeňka Eichlera EA architekti,
s. r. o. V rámci zadávací dokumentace obec požadovala úspornou budovu s velkou prostorovou variabilitou (využívání pro školu, mimoškolní aktivity dětí i dospělých, využívání v rámci komunitního vzdělávání). Budova měla být svou funkčností nadčasová. V prosinci 2009 bylo vydáno stavební povolení na 1. etapu prací.

Vizualizace

 

Průběh stavby

Na základě výběrového řízení byla v létě 2010 vybrána firma Interstav s.r.o. jako dodavatel. Stavba začala v říjnu 2010, kolaudace proběhla v srpnu 2011.

Zastavěná plocha     1029,82m
Počet podlaží        3 NP
Výška objektu        10,860m

Podlahová plocha:
1. nadzemní podlaží  618,82m2+ 150m2 venkovní terasy
2. nadzemní podlaží  celkem 506,51m2
3. nadzemní podlaží  152,63m2+370,5 budoucí zelená střecha
podzemní podlaží     50,12m2        

 

Fungování školy

Kapacita budovy je 3 třídy MŠ pro 73 dětí, 5 tříd pro ZŠ pro cca 120 dětí + počítačová učebna pro 14 dětí. Třídy jsou tvarovány do půlkruhů, které jsou v MŠ doplněny terasami, které dotváří koncepci plechovek (kruhy). Této koncepci odpovídá i fasády a střešní zahrada. Ve 4 třídách ZŠ jsou projektory a plátna, v každé místnosti je možnost napojení k internetu. Budova se bude postupně vybavovat novým nábytkem a další technikou. Součástí MŠ je i výtvarná dílna s prostorem pro keramickou pec a pracovnu. v budově je výtah, plochá střecha bude využívána jako venkovní učebna. Okolí školy se bude upravovat dle připraveného projektu úprav zahrady. Vytápění školy je zajištěno tepelným čerpadlem země voda (5 vrtů, každé o hloubce 120 metrů). Dešťová voda je využívána ke splachování. Díky izolačním vlastnostem je stavba považována za energeticky úspornou stavbu kategorie B.

 

 

Školní přírodní zahrada

Společně s budováním školy byl tvořen projekt úprav zahrady, který odpovídá hlavní koncepci budovy, ale klade důraz na praktické využití ve výuce MŠ i ZŠ.
V zahradě budou zřetelné prvky přírodní zahrady.

Zahradu se nám postupně daří vybudovávat. V roce 2012 jsme získali grant z MŽP ve výši 70 000 Kč na úpravu a tvorbu výukových materiálů vztahujících se k zahradě.

Projekt zahrady - zde

 

 

Slavnostní otevření školy

1. září 2011 proběhlo slavnostní otevření školy. Nadále se však musely řešit detaily, vybavení a zaběhnutí provozu budovy.

Brožura - zde

Výstavba venkovní učebny a další úpravy areálu

V roce 2012 jsme vybudovali na zahradě cestu, nové oplocení, následně také velké pískoviště - dopadová plocha pro budoucí herní prvek a další drobné stavby a úpravy.

Získali jsme grant na vybudování venkovní učebny a v květnu 2014 jsme projekt ukončili.

Další investice v roce 2014 - zde

Získali jsme dotaci na vybavení výpočetní technikou, nábytkem. Byla upravena zahrada a instalovány herní prvky a vybavení. Byla dokončena střešní zelená učebna a nakoupen nový nábytek.

 

Další výstavba a úpravy v dalších letech

Naše škola je nastavena jako stále se rozvíjející areál, který si přetváříme dle potřeb a dle možností.

A je nám tu krásně. Děkujeme všem za pomoc, spolupráci a společné nadšení.

 

Dostavba školy

Od roku 2018 se projektuje dostavba školy - nová třída školky, jídelna a zázemí pro výdej a přípravu stravy, nové učebny pro ZŠ i ZUŠ, víceúčelový sál.