Partnerství - školská rada

Tento orgán je ustanoven školským zákonem. Schváluje důležité dokumenty školy,

ale především formuluje zájmy rodičů, pedagogů, zřizovatele a předává je vedení školy.

 

 

Členové školské rady

 

 

Za zákonné zástupce:

Michaela Loupová (předsedkyně)

Kristina Horáková

 

Za zřizovatele:

Jana Trčková

Ilona Paulíková

 

Za pedagogy:

Ivana Bláhová

Jakub Gottvald (místopředseda)

 

KONTAKT

hromadný kontakt na všechny členy školské rady

skolskarada@zsostopovice.cz

 

 

 

Jednací řád:

Jednací řád - zde

 

 

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon):

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
- schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
- podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Zápisy 2022

zápis 29. 6. 2022
zápis 22. 9. 2022

zápis 1. 12. 2022

příloha k jednání z 1. 12. 2022

zápis 19. 6. 2023

zápis 31. 8. 2023

 

archiv dokumentů školské rady